جوشکاری Ti-6Al-4V با استفاده از لیزر Nd:YAG تپی یکصد وات
تیتانیوم و آلیاژهای آن از مهمترین و مرسوم ترین مواد به کار رفته در صنایع پیشرفته هستند و روشهای اتصال آنها از چالش های امروز دنیاست. در این تحقیق سعی برآن است تا با به کارگیری لیزر Nd:YAG تپی یکصد وات پارامترهای بهینه جوشکاری این آلیاژ مشخص شوند. Titanium and its alloys are from the most applied materials in progressed industries and today their joining methods are challenges of the world. This research attended to determine the improved parameters for welding of this alloy by application of one hundred pulsed Nd:YAG Laser source.Three main and effective parameters, peak power; energy per pulse; pulse overlapping percentage, on the depth of the weld pool were studied and at the end a useful combination of these three important parameters was introduced and a weld by hemogenus microstructure and defect free was obtained. .
Keywords: Ti-6Al-4V, Nd:YAG pulse laser, Peak power, Pulse overlapping percentage, Energy per pulse
فایل PDF :   جوشکاری Ti-6Al-4V با استفاده از لیزر Nd:YAG تپی یکصد وات    |    1394/7/26