تحلیل عددی بهینه سازی برش لیزری فولاد نرم با گاز کمکی اکسیژن
در این مقاله یک مدل ریاضی برای برش ورق فولاد کم کربن با استفاده از لیزر CO2 پیوسته موج بهمراه گاز کمکی اکسیژن پیشنهاد شده است. این مدل بر اساس حل همزمان معادلات پایستگی جرم، اندازه حرکت و انرژی در حالت ایستا گسترش یافته است. شیوه جدیدی برای تخمین سرعت بیشینه برش در این مقاله معرفی شده است.
فایل PDF :   تحلیل عددی بهینه سازی برش لیزری فولاد نرم با گاز کمکی اکسیژن    |    1394/7/26