بررسی تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری آلومینیوم آلیاژی 2024 توسط لیزر Nd:YAG پالسی
در این مقاله اثر پارامترهای فرایند جوشکاری آلومینیوم آلیاژی 2024 با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی بر ابعاد حوضچه جوش مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر دو پارامتر انرزی پالس و قله توان بر عمق و عرض حوضچه و همچنین تغیی حالت جوشکاری از هدایتی به سوراخ کلیدی مورد بررسی قرار گرفته است. Abstract- In this paper effects of aluminum alloy welding process parameters pulsed laser on the weld bead dimension were investigated. The effect of energy pulse and peak power on the deep and width of weld bead and change in welding mode from conduction to keyhole were studied. The results shows that both energy pulse and peak power effect on welding mode change. Also the increasing of overlapping cause the weld bead dimensions increase but its effect is lower than effect of pulse energy and peak power. Variations of work piece distance cause change in welding mod because of power density variation. Keywords: aluminum alloy 2024, laser welding, weld bead shape, pulsed Nd:YAG laser.
فایل PDF :   بررسی تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری آلومینیوم آلیاژی   2024 توسط لیزر Nd:YAG پالسی    |    1394/7/26